Cách hạch toán chi phí lãi vay hợp lý và không hợp lý

Chi phí lãi vay là một nội dung quan trọng và khó trong tài chính kế toán của doanh nghiệp. Khoản mục này không giống như các chi phí khác, chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố để xác định là hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Hãy cùng ASFY tìm …
Đọc tiếp Cách hạch toán chi phí lãi vay hợp lý và không hợp lý